کافی شاپ درسا

  • آدرس : بلوار ولایت - پمپ بنزین از ناو زاده
  • تلفن : 09347694560
  • بهره بردار: مهدی ازناوزاده