رستوران سناتور

  • آدرس : خیابان کوشا - قطعه 95
  • تلفن : 4442035507-09347692889
  • بهره بردار: علی نوروزی