حمام حریره

این بنا شامل فضاهای متعددی می باشد و دورتادور آن را دیواری به مساحت تقریبی 500 متر احاطه کرده است. بخش شمالی آن به خدمات، انبار و خدمه ی حمام اختصاص دارد. سربینه، گرمخانه و تون حمام در ضلع جنوبی آن قرار گرفته است که توسط راهرو سرپوشیده از آن جدا میشده. دو خزینه ی کوچک و بزرگ در جنوب گرمخانه، آخرین بخش از ساختمان حمام، قرار دارد. بنای حمام از سنگ قلوه، لاشه ی آهکی و مرجانی با استفاده از ملات ساروج ساخته شده و دارای فضاهای مختص به حمام های تاریخی ازجمله محل تنظیف، گرمخانه، سربینه و رختکن میباشد. ازجمله تزئینات بکار رفته در آن کاشیکاری در قسمت ازاره ی دیوارهاست که با استفاده از کاشی های تکرنگ، لاجوردی، فیروزه ای و سفید کارشده است. آثار بدست آمده از مجموعه حمام بیانگر استفاده از آن در دو دوره تاریخی﴿ ایلخانی و تیموری﴾ میباشد .با توجه به حجم کوچک و خصوصی بودن حمام و همچنین دیوار سراسری که تا مجموعه ی عمارت اعیانی میرسد، به نظر میرسد این حمام برای عمارت اعیانی ساخته شده است .