مسجد کهن حریره

مسجد حریره در فاصله ی حدود 200 متری از دریا و در شرق خانه ی اعیانی به فاصله ی 120 متری از آن قرار دارد. این مسجد حداقل طی ده دوره ی متوالی ساخته شده و تحول یافته یا تغییر کرده است. این دوره ها شامل ساخت اولیه، گسترش فضایی، تغییرات، تخریب یا بازسازی، تعمیرات سراسری و چشمگیر، محدود شدن فضاها و اضافه شدن عناصر می باشد. براساس کاوشهایی که تاکنون صورت گرفته تاریخ گذاری بنای مذکور مربوط به قرن پنجم تا سیزدهم ﴿سلجوقی تا اوایل قاجار﴾ است. مسجد کهن کیش از نوع مساجد شبستانی با برج یا نیم برج های پشتیبان در بیرون بنا است که ظاهراً به مساجد منطقه ی جنوب شباهت چندانی ندارد. مساحت حاضر مسجد 2000 متر مربع است. طویلترین دیوار، دیوار سمت قبله است که طول آن 45 متر است و چهار محراب در آن تعبیه شده است.  این بنا جمعاً 91 ستون دارد که 73 ستون آن در شبستان بزرگ و 18 ستون در شبستان شرقی وجود دارد. مصالح به کار رفته در بنای مسجد عبارتند از انواع سنگهای مرجانی، آهکی رسوبی یا غیر رسوبی و ملات آن تلفیقی از آهک، گچ وخاک بوده است.