کاخ مرجان

كاخ مرجان در بخش شمالی جزيره و پشت بازار بزرگ مرجان قرار گرفته ، بفاصله كمي از دريا و توسط راه انشعابي از مسير ساحلي و بازار مرجان به ساير تسهيلات دسترسي دارد.این کاخ یکی از بناهایی است که در زمان پهلوی سابق توسط شرکتی به نام مرکوری طراحی و ساخته شده است. معماري كاخ مرجان ضمن برخورداري از سادگي به عنوان معيار اوليه با استفاده از فرمهاي تيپ ساختمانهاي موجود در جزيره و با تاكيد بر قوسهاي شكسته (نمود اصلي معماري جزيره) و با استفاده از ارتفاعات زياد، سطوح شكسته و مسيرهاي سر پوشيده،كوران لازم در ساختمانهاي نواحي گرم و مرطوب كرانه شمالي خليج فارس و درياي عمان را داشته است . وسعت زياد بنا و بزرگي فضاعاي ايجاد شده شكوه لازم براي چنين بناهائي را در مجموع نمودار ميسازد

این اثر در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1388 با شماره ثبت 26579 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی "تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد بود.