داروخانه عمید

  • آدرس : ششصد دستگاه جنب بيمارستان
  • تلفن : 4423129
  • ساعات کاری: دو شيفت تا 12 شب