ارم پارس

  • آدرس : پردیس 1 ـ شش ضلعی ـ غرفه 158
  • تلفن : 4456355-6
  • مدیر داخلی : علي اكبر شفيعي