هالیدی

  • آدرس : پردیس 1 ـ شش ضلعی ـ غرفه 144
  • تلفن : 4456435-7
  • مدیر داخلی : مریم مرکیه نژاد