بیمارستان کیش

  • آدرس : ششصد دستگاه
  • تلفن : 4459400-5
  • نوع فعالیت: وابسته به سازمان