رستوران میجکا

  • آدرس : شهرک میرمهنا - فاز آ سرو هشت
  • تلفن :
  • بهره بردار: طاهره ظهوری رودسری