مباشرکیش

  • آدرس : مرکز تجاری ـ ط سوم ـ غرفه 30/4
  • تلفن : 4452033
  • مدیر داخلی : نفيسه مباشر