پرسپولیس سیر

  • آدرس : بازار پانیذ ط اول
  • تلفن : 4424704
  • مدیر داخلی : ابراهیم سالمی