بوفه ذرت مکزیکی2

  • آدرس : خروجی داخلی ترمینال 5 فرودگاه
  • تلفن : 44442955
  • بهره بردار: حمید قنادی امامی