وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

منابع آبی در گذشته و حال

در گذشته که جمعیت جزیره بین 1000 تا 2000 نفر بوده است، آب موجود در جزیره برای شرب اهالی و حتی استفاده از آن توسط کشتی های عبوری و حتی امور کشاورزی محدود آن زمان کافی بوده است. در آن زمان جزیره درحد خود، دارای تأسیسات آبرسانی مانند آب انبارها، برکه ها، چاه های بزرگ و کوچک با عمق مختلف در بخش شمالی (محوطه درخت سبز فعلی) بود و کم تر دچار بی آبی می شد.

منابع آبی در گذشته و حال

در گذشته که جمعیت جزیره بین 1000 تا 2000 نفر بوده است، آب موجود در جزیره برای شرب اهالی و حتی استفاده از آن توسط کشتی های عبوری و حتی امور کشاورزی محدود آن زمان کافی بوده است. در آن زمان جزیره درحد خود، دارای تأسیسات آبرسانی مانند آب انبارها، برکه ها، چاه های بزرگ و کوچک با عمق مختلف در بخش شمالی (محوطه درخت سبز فعلی) بود و کم تر دچار بی آبی می شد.

در متون قدیمی آب و ذخایر آبی جزیره کیش چنین توصیف شده است « آبی که از چاه های جزیره خارج می شود، دارای طعم خوب و شیرین است. کشتی ها برای آب مشروب غالباً به این جزیره متوسل می شوند. عمق چاه های جزیره بین 5 تا 10 متر است و بدون زحمت آب زیادی از آنها به دست می آید». از چاه های عمده و معروف پراکنده در نقاط مسکونی جزیره کیش می توان به چاه های زیر اشاره کرد:

  • چاه موسوم به «ممذر» در قصبه «ماشه» در بخش خاوری جزیره، با خاک ریز اطراف آن که به شکل بند یا سد ایجاد شده بود تا آب باران را در فصل بارش به درون چاه هدایت کند.

  • چاه موسوم به «صفا» در آبادی «سجم» در بخش شمالی جزیره قرار دارد.

  • چاه موسوم به «بالا» بین آبادی « ده» و «سفین» در بخش خاوری جزیره که هر دو آبادی مذکور از آب آن استفاده می کنند.

آن چه از توان زیستی جزیره ی کیش در متون گذشته بر می آید، تعداد کم جمعیت جزیره نسبت به وسعت آن، ساخت و سازهای محدود بومی و عدم دستکاری گسترده در آن بود که وضع تعادل زیست محیطی مطلوب جزیره را برهم نمی زد.

در حال حاضر آب شیرین جزیره که در شبکه ی لوله کشی وجود دارد. استحصال از مجموع واحدهای آب شیرین کنی است.