وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

کیش در دوران حکومت های مختلف

جزیره کیش در دوره های حکومت این سلسله ها که دوران رفت و آمد تجار غربی، سفرا و فرستادگان دربار اروپایی به ایران بود، تقریباً همان رونق گذشته خود را بازیافت. اما این زمان که دوره ی پیدایش پدیده ی شوم استعمار و بسط نفوذ کشورهای استعماری بر سرزمین های دیگر بود.

0 نظر

کیش در دوران حکومت های مختلف

جزیره کیش در دوره های حکومت این سلسله ها که دوران رفت و آمد تجار غربی، سفرا و فرستادگان دربار اروپایی به ایران بود، تقریباً همان رونق گذشته خود را بازیافت. اما این زمان که دوره ی پیدایش پدیده ی شوم استعمار و بسط نفوذ کشورهای استعماری بر سرزمین های دیگر بود. رونق تجارت، اهمیت، موقعیت دریایی و قرار داشتن کیش در مدخل تنگه ی هرمز به صورت یک پایگاه اقتصادی و استراتژی مهم نظیر دیگر جزایر مورد توجه دائمی و وسوسه اروپاییان و متجاوزین استعمارگر قرار داشت. متأسفانه ضعف دولت های مرکزی، وجود حاکمان غیر دلسوز پول پرست و جبار خودی این جزایر، کار تجاوزات و دست اندازی های متجاوزان اروپایی را که نیروی دریائی قوی و منسجم داشتند در تصرف جزایر خلیج فارس و منجمله جزیره کیش را بسیار آسان میسر نمود.

کیش در دوران پر نشیب و فراز تصرف، سلطه و آزاد شدن از قید بیگانگان، دوران بسیار سختی را تجربه کرد. در دوران شاه عباس صفوی، نادرشاه، کریم خان زند، بارهای از تسلط بیگانگان خارج شد. در دوران سلطنت شاه عباس پرتغالی های اشغال گر با شجاعت سردار معروف ایرانی امام قلی خان و درایت او شکستی سخت خوردند و از برخی جزایر ایران مانند قشم خارج شدند.