وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

کیش در آغاز دوره اسلام و بعد از آن

کیش تا سال 23 هجرت هنوز تسلیم اعراب نشده بود. اما جزایر خلیج فارس و (منجمله کیش) چون در مسیر حمله های دریایی اعراب به فارس و کرمان قرار داشتند. طبعاً قبل از رسیدن و حمله عرب ها به ایالت فارس مورد هجوم آن ها قرار گرفتند.

0 نظر

کیش در آغاز دوره اسلام و بعد از آن

کیش تا سال 23 هجرت هنوز تسلیم اعراب نشده بود. اما جزایر خلیج فارس و (منجمله کیش) چون در مسیر حمله های دریایی اعراب به فارس و کرمان قرار داشتند. طبعاً قبل از رسیدن و حمله عرب ها  به ایالت فارس مورد هجوم آن ها قرار گرفتند. اولین حاکم از جانب اعراب ها فردی از قبیله ی عبدا... قیس بود، می گویند نام جزیره اخذ شده از نام اولین حاکم اسلامی آن قیس است که بعدها به کیش تبدیل شد. البته قبل از دوره ی اسلامی و در طول تاریخ، جزیره کیش در متون مورخان بیگانه نام های دیگری داشه است. برای مثال در سده ی دوم میلادی، نام کیش در نوشته های مورخان کامینانه به یونانی آریانوسیا آرین و بالاخره جزیره ی ونوس و در زمان اسکندر جزیره ی مرکور، خمین یا خن آمده است. اما مورخان ایرانی نام آن را به صوت کیان، کیس، گیس، قیس و حتی برخی به اشتباه قشم نوشته اند. در نیمه ی نخست قرن اول هجری که زمان جنگ ها و شورش ها و قیام های ایرانیان علیه اعراب در شهرهای جنوبی و غربی ایران بود، کیش در رهگذار جنبش های تند قیام های مزبور، دچار بحران های شدید گردید و فعالیت بازرگانی و رونق گذشته خود را از دست داد.

در دوره صفاریان، به ویژه در دوران آل بویه و هم چنین در دوره ی سلاطین سلجوقی که دوره ی رونق و ارتقاء فرهنگ، دانش، رفاه و شکوفائی تجارت، به خصوص تجارت دریائی بود. کیش این نگین خلیج فارس دوباره رونق خود را بازیافت و در دوره اتابکان فارس و ملک شاه سلجوقی، با قدرتی که اینان در سیاست و کشورداری،  در فارس، کرمان و خلیج فارس داشتند، کیش به موقعیت واقعی خود رسید. این موقعیت بعد از هجوم مغولان به ایران نیز، به علت درایت وزرای ایرانی آنها کم و بیش حفظ شد و رونق تجارت در آن باقی ماند.