وبسایت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

0

نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری

نرخنامه فروش خدمات گردشگری طبق لیست پیوست در مراکز گردشگری می باشد

0 نظر

نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری

آخرین نرخ فروش خدمات و مراکز گردشگری طبق لیست پیوست می باشد که این خدمات را می توان از دفاتر داری مجوز فروش خدمات گردشگری خریداری نمود.

نرخ فروش خدمات گردشگری.pdf